Районна газета

УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ЯК ВИМОГА АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Основним завданням державного службовця є неупереджене виконання своїх службових обов’язків, беззаперечне дотримання приписів чинного законодавства

З цією метою стаття  1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  надає чітке визначення поняття «конфлікту інтересів», яке становить собою суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Крім того, антикорупційне законодавство України встановлює ряд спеціальних обмежень, які за своєю суттю є превентивними заходами виникнення конфлікту інтересів. Так, стаття 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» встановлює неможливість перебування у безпосередньому підпорядкуванні близьких осіб, 15-денний строк для добровільного усунення даного порушення, протилежному разі відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У випадку неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

Отже, конфлікт інтересів – ситуація, яка повинна виключатися у діяльності встановленого законом кола осіб задля законного, неупередженого та відкритого виконання своїх службових обов’язків, дотримання прав, свобод та законних інтересів громадян, встановлених Конституцією України та Конвенцією про захист прав та основоположних свобод 1950 року